Formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů  GDPR.docx (17,8 kB)

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

My, Dámy v sedle z. s., se sídlem Ostrov 58, 27746 Veltrusy, (dále jen „Dámy v sedle“), si velmi vážíme důvěry našich členů, zákazníků a obchodních partnerů. V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných spolkem Dámy v sedle jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání. 

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapsaný spolek: Dámy v sedle z. s.

IČ: 70805351 Sídlo: Ostrov 58, 27746 Veltrusy Můžete se na nás kdykoliv obrátit e-mailem na adrese info@damyvsedle.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ 

Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou. Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽEB NA ZÁKLADĚ TEL. ČI OSOBNÍ OBJEDNÁVKY ČI ELEKTRONICKOU CESTOU 

V takovém případě zpracováváme vaše jméno a příjmení a telefonní číslo, a to pro účely realizace objednávky, z důvodu splnění povinností dle smlouvy. Toto zpracování tedy nevyžaduje váš souhlas. Tyto údaje zpracováváme jen do doby vyřízení vaší objednávky a neprodleně poté je likvidujeme. 

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK 

V souvislosti s prohlížením našich webových stránek nezpracováváme žádné protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: ani IP adresy či cookies.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a

specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které

jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje

předáváme společnostem zajišťujícím pro nás organizaci, technickou a IT podporu nebo činnost

znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely

zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele

vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a

organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme

uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro

své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak

na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech

bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie

dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Aktuální seznam našich zpracovatelů a dodavatelů je možné na vyžádání získat.

Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např.

Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá

zákonná povinnost.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně a nemáme povinnost vést záznamy o činnostech

zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování

založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo

právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje

zpracováváme dle těchto zásad.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V našem spolku přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany

osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním

údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného

zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené

nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých povinností,

jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým

účelem nám své údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených

právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně

respektujeme:

• právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet

od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou

zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na

vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde

jsme v pozici správce osobních údajů.

• právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje

nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní

údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud

o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše

osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní

povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních

údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

• právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování

osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k

tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a

odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní

údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon

nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud

nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

• právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje

automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii

svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu, který bude doručen vám nebo vámi určené osobě.

• právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas

právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

• právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále

právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem

zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na

správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na

adresu info@damyvsedle.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán,

kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás

informovat o všech podstatných změnách.

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ My, Dámy v sedle z. s., se sídlem Ostrov 58, 27746 Veltrusy, (dále jen „Dámy v sedle“), si velmi vážíme důvěry našich členů, zákazníků a obchodních partnerů. V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných spolkem Dámy v sedle jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zapsaný spolek: Dámy v sedle z. s.
IČ: 70805351 Sídlo: Ostrov 58, 27746 Veltrusy Můžete se na nás kdykoliv obrátit e-mailem na adrese info@damyvsedle.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou. Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU SLUŽEB NA ZÁKLADĚ TEL. ČI OSOBNÍ OBJEDNÁVKY ČI ELEKTRONICKOU CESTOU V takovém případě zpracováváme vaše jméno a příjmení a telefonní číslo, a to pro účely realizace objednávky, z důvodu splnění povinností dle smlouvy. Toto zpracování tedy nevyžaduje váš souhlas. Tyto údaje zpracováváme jen do doby vyřízení vaší objednávky a neprodleně poté je likvidujeme. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK V souvislosti s prohlížením našich webových stránek nezpracováváme žádné protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: ani IP adresy či cookies.
PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a
specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které
jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje
předáváme společnostem zajišťujícím pro nás organizaci, technickou a IT podporu nebo činnost
znalců, advokátů a auditorů.
Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely
zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele
vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a
organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme
uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro
své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak
na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech
bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie
dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Aktuální seznam našich zpracovatelů a dodavatelů je možné na vyžádání získat.
Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např.
Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá
zákonná povinnost.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně a nemáme povinnost vést záznamy o činnostech
zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování
založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo
právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje
zpracováváme dle těchto zásad.
OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
V našem spolku přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany
osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním
údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného
zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené
nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat.
Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých povinností,
jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým
účelem nám své údaje poskytujete.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených
právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně
respektujeme:
• právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet
od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na
vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde
jsme v pozici správce osobních údajů.
• právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje
nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme.
• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní
údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud
o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše
osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní
povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních
údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
• právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování
osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k
tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a
odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní
údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud
nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody.
• právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje
automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii
svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu, který bude doručen vám nebo vámi určené osobě.
• právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas
právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
• právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále
právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem
zpracování jsou naše oprávněné zájmy.
Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na
správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na
adresu info@damyvsedle.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán,
kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.
ÚČINNOST ZÁSAD
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.
Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás
informovat o všech podstatných změnách.